Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży. Należy dołączyć ORYGINAŁ PARAGONU.

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy, email

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr rachunku

Marcin Jurczyk Sprzedaż Artykułów Wielobranżowych

ul. Północna 85, 32-607 Polanka Wielka,

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.swojskiwyrob.pl

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827. z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Umowa sprzedaży została zawarta z Panem Marcinem Jurczykiem Sprzedaż Artykułów Wielobranżowych w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w  dniu ………………..……………. roku.

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..…………………………………….………………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)